บทความ

การก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ในทัศนะของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

                 ถือเป็นโอกาสสำคัญ เมื่อผู้ใหญ่แห่งวงการการศึกษาไทย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ และนายกสภามหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดสำนักงาน ‘วิจิตรภาคียสถาน’ ต้อนรับทีมงานให้เข้าพบและสนทนาในหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับการอุดมศึกษาที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กำลังเดินทัพมุ่งหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มกำลัง โอกาสนี้ ศ.ดร.วิจิตร ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้ฟังอย่างน่าสนใจ หากยังชวนคิดในประเด็นสำคัญ ตลอดจนถึงโอกาสในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ พร้อมให้กำลังใจคนทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาและประเทศของเราไปด้วยกัน

อ่านต่อ..

บทบาทของ ‘อุดมศึกษาดิจิทัล’ ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แผน งาน กลยุทธ์ และภาพในอนาคต บอกเล่าโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “เมื่อสัปดาห์สุดท้ายของปี พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกับ ‘แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ’ ซึ่งในแผนนี้มุ่งว่า สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นแกนหลัก หรือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งหมายถึง สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีทั้งบุคลากรที่ดี มีระบบการดำเนินงานที่ดี และมีระบบการศึกษาที่ดี ‘ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน’

อ่านต่อ..

มหาวิทยาลัยไทยในศตวรรษที่ 21

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ กับการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล “การเรียนการสอนออนไลน์ไม่ใช่เรื่องของการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่เต็มรูปแบบ การที่เราจะพัฒนาไปเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลมีองค์ประกอบหลายอย่าง การเรียนการสอนออนไลน์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น องคาพยพอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทั้งหมด โครงสร้างพื้นฐาน แนวคิด นโยบาย หรือแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อสนับสนุน ต้องไปพร้อมกัน” รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ (Knowledge Network Institute of Thailand : KNIT)

อ่านต่อ..