บทความ

บทความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

Previous Next มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล การเปลี่ยนแปลง กับก้าวที่กล้า นับแต่มี ‘ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580’ หรือยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี อันเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวฉบับแรกของประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นกรอบชี้นำทิศทางการพัฒนาประเทศทุกมิติในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า ‘แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ’ ได้รับการจัดทำขึ้น เพื่อกำหนดให้ประเทศไทยมีทิศทาง และเป้าหมาย ในการพัฒนาประเทศชัดเจนมากขึ้น โดยแบ่งช่วงระยะเวลาของการพัฒนาออกเป็น

อ่านต่อ...
บทความ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ‘การเดินทาง’ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

Previous Next มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ‘การเดินทาง’ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ยุทธศาสตร์และแนวคิด จาก ‘ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580’ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวฉบับแรกของประเทศไทย และทำหน้าที่เป็นกรอบชี้นำทิศทางการพัฒนาประเทศทุกมิติในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดทำ ‘นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570’ ขึ้น

อ่านต่อ...
บทความ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุค DIGITAL TRANSFORMATION ที่พร้อม ‘SMART’ ทุกมิติ

Previous Next คุยเข้มข้น กับความเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุค DIGITAL TRANSFORMATION ที่พร้อม ‘SMART’ ทุกมิติ รากฐานสำคัญ สู่การต่อยอดอย่างแข็งแกร่ง         ในวันที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยกำลังเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของตนเองให้สอดประสานกับ ‘ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580’ หรือยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวฉบับแรกของประเทศไทย และยังเป็นกรอบชี้นำทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า

อ่านต่อ...
บทความ

ภาพการศึกษาแห่งอนาคตเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน

สุพันธ์ มงคลสุธี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย         ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำหนด ‘แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570’ ว่าด้วย ‘เรื่องนโยบายการพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform)’ และสถาบันคลังสมองของชาติได้ดำเนิน ‘โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

อ่านต่อ...
บทความ

โจทย์และคำถามชวนคิด เพื่อเดินหน้าสู่ ‘มหาวิทยาลัยดิจิทัล’ อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.วิโรจน์  จิรพัฒนกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio         ในวาระที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำหนด ‘แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570’ ว่าด้วย ‘เรื่องนโยบายการพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform)’ และสถาบันคลังสมองของชาติได้ดำเนิน

อ่านต่อ...
บทความ

การก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ในทัศนะของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

                 ถือเป็นโอกาสสำคัญ เมื่อผู้ใหญ่แห่งวงการการศึกษาไทย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ และนายกสภามหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดสำนักงาน ‘วิจิตรภาคียสถาน’ ต้อนรับทีมงานให้เข้าพบและสนทนาในหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับการอุดมศึกษาที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กำลังเดินทัพมุ่งหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มกำลัง โอกาสนี้ ศ.ดร.วิจิตร ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้ฟังอย่างน่าสนใจ หากยังชวนคิดในประเด็นสำคัญ ตลอดจนถึงโอกาสในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ พร้อมให้กำลังใจคนทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาและประเทศของเราไปด้วยกัน

อ่านต่อ...