บทความ

บทความ

38 ราชภัฏร่วมพัฒนาเพื่อความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

38 ราชภัฏร่วมพัฒนาเพื่อความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การประชุมออนไลน์ครั้งพิเศษ รวมผู้นำและผู้พร้อมขับเคลื่อน 38 มรภ. มุ่งสู่องค์กรยุคใหม่ กับ 3 บุคคลสำคัญ รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

อ่านต่อ...
บทความ

‘เข้มข้น’ ในทุกคำตอบต่อทุกประเด็น โจทย์และความท้าทายที่ถูกสะท้อนอย่างตรงไปตรงมา

‘เข้มข้น’ ในทุกคำตอบต่อทุกประเด็น โจทย์และความท้าทายที่ถูกสะท้อนอย่างตรงไปตรงมา รศ. ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่านนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์พรเทพ

อ่านต่อ...
บทความ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ Big Change ที่ต้องก้าวไกลไปกว่า Digital University

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ Big Change ที่ต้องก้าวไกลไปกว่า Digital University ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลายครั้งหลายคราเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและและมีโอกาสสนทนาในประเด็นการนำมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็น Digital University

อ่านต่อ...
บทความ

เสริมความเข้มแข็งภายใน สร้างความแข็งแกร่งกับพันธมิตรภายนอกนำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

เสริมความเข้มแข็งภายใน สร้างความแข็งแกร่งกับพันธมิตรภายนอกนำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน เสริมความเข้มแข็งภายใน สร้างความแข็งแกร่งกับพันธมิตรภายนอก นำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน รศ. ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       ในวันที่สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยต่างกล่าวถึงการมุ่งสู่การเป็น Digital University

อ่านต่อ...
บทความ

ขับเคลื่อนความเป็นดิจิทัล ‘อย่างต่อเนื่อง’ เพื่อก้าวแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

เพื่อก้าวแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       ในช่วงเวลาที่ปี 2565 ใกล้จะสิ้นสุดถึงปลายทาง และพุทธศักราชใหม่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้ง ทว่าแต่ละภาคส่วนของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคการศึกษา

อ่านต่อ...
บทความ

การขับเคลื่อนความเข้มแข็งของ 3 มหาวิทยาลัยในมิติที่แตกต่าง

การขับเคลื่อนความเข้มแข็งของ 3 มหาวิทยาลัย ในมิติที่แตกต่าง อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ในวันที่สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยมุ่งสู่การเป็น Digital University เต็มรูปแบบเพื่อปรับองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของการพัฒนาในหลากหลายมิติ พร้อมดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

อ่านต่อ...
บทความ

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล งานไอทีที่ต้องจับมือกับทุกองคาพยพ

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล งานไอทีที่ต้องจับมือกับทุกองคาพยพ ผศ. ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี, ผศ. ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี, อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี หลังจากที่ เวทีเสวนาออนไลน์ Digital University :

อ่านต่อ...
บทความ

ไอทีไม่ใช่เพียงไอที และความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มากกว่าเรื่องไอที

ไอทีไม่ใช่เพียงไอที และความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มากกว่าเรื่องไอที อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี เสวนาออนไลน์ Digital University : Enabling The Smart Society ประเด็น “Digital University

อ่านต่อ...
บทความ

ผลลัพธ์จาก DMM ส่งไม้ต่อสู่การปรับตัวและพัฒนา (ให้ดีและเดินไปด้วยกัน) ต่อยอดการนำใช้เครื่องมือ DMM พร้อมสร้างนิเวศดิจิทัลที่เกื้อกูลและเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

ผลลัพธ์จาก DMM ส่งไม้ต่อสู่การปรับตัวและพัฒนา (ให้ดีและเดินไปด้วยกัน) ต่อยอดการนำใช้เครื่องมือ DMM พร้อมสร้างนิเวศดิจิทัลที่เกื้อกูลและเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี หลังจากที่เวที เสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The

อ่านต่อ...
บทความ

จากจุดตั้งต้น..เพื่ออนาคต

จากจุดตั้งต้น..เพื่ออนาคต มอง ‘โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล’ ภายใต้งานวิจัย รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ หลังจากได้ร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อการสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Transformation Readiness Towards Digital University)

อ่านต่อ...
บทความ

เปิด Enterprise Blueprint คุยเรื่อง ‘งานหลังบ้าน’ กับอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

เปิด Enterprise Blueprint คุยเรื่อง ‘งานหลังบ้าน’ กับอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ด้วยเพราะ ‘Enterprise Blueprint’ คือหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยไทยเดินหน้าสู่การเป็น Digital University เต็มรูปแบบอย่างมีทิศทาง เห็นภาพและเป้าหมายเดียวกัน

อ่านต่อ...
บทความ

มิติใหม่ของ ‘งานหลังบ้าน’ ที่ขับเคลื่อนองค์กรยุคดิจิทัล

มิติใหม่ของ ‘งานหลังบ้าน’ ที่ขับเคลื่อนองค์กรยุคดิจิทัล ด้วยปี 2566 เวทีเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart Society ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและผลักดันให้มหาวิทยาลัยไทยก้าวเข้าสู่การเป็น Digital University

อ่านต่อ...