บทความ

บทความ

5 ผู้นำทางการศึกษา ร่วมขยายภาพการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล

       เมื่อสถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน คือ การเป็น ‘มหาวิทยาลัยดิจิทัล’ เต็มรูปแบบ การสนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนแรงผลักดันจากผู้นำทางการศึกษา ตั้งแต่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ประชุมอธิการบดีฯ

อ่านต่อ...
บทความ

Digital University กับการสร้าง Smart Society ภายใต้บริบทของระบบนิเวศที่เปี่ยมศักยภาพ

      ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ‘สถาบันคลังสมองของชาติ’ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการของภาครัฐและสังคม ทั้งการแก้ไขปัญหาและการแสวงหาการริเริ่มเชิงนโยบาย โดยตั้งแต่ปี 2563 สถาบันคลังสมองของชาติสนับสนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการสำรวจความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยในการก้าวไปสู่การเป็น Digital University หรือ Smart University เต็มรูปแบบ ด้วยการใช้เครื่องมือสำรวจความพร้อมตามความสมัครใจที่เรียกว่า

อ่านต่อ...
บทความ

สิ่งที่เชื่อ​ VS สิ่งที่ใช่ กับ Digital University

สิ่งที่เชื่อ VS สิ่งที่ใช่ กับ Digital University      เมื่อทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเปลี่ยนแปลงไป โดยมีความต้องการทักษะมากขึ้น และมีความรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ส่งผลให้ภาคการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องเร่งปรับตัว โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิตและผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบัน

อ่านต่อ...
บทความ

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.3)

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture กับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต (EP.3) ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี AGILE ENTERPRISE ARCHITECTURE มาถึงคำว่า ‘Agile

อ่านต่อ...
บทความ

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.2)

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture กับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต (EP.2) ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ENTERPRISE ARCHITECTURE ก่อนไปถึง Agile Enterprise

อ่านต่อ...
บทความ

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.1)

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture กับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต (EP.1) ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ในโลกปัจจุบันที่สถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว ต่อเนื่อง และยากจะคาดเดาในทิศทาง

อ่านต่อ...
บทความ

Digital Transformation: กระดูกสันหลังของมหาวิทยาลัยดิจิทัล

Digital Transformation: กระดูกสันหลังของมหาวิทยาลัยดิจิทัล ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร อดีตประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โลกเราเวลานี้ไม่มีอะไรที่ชัดเจนไปกว่าการเดินทางเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และพลวัตรของศตวรรษใหม่ยังมีเปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะหลังเกิด Disruptive Technology ทั้งวิถีชีวิต

อ่านต่อ...
บทความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

Previous Next มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล การเปลี่ยนแปลง กับก้าวที่กล้า นับแต่มี ‘ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580’ หรือยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี อันเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวฉบับแรกของประเทศไทย

อ่านต่อ...
บทความ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ‘การเดินทาง’ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

Previous Next มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ‘การเดินทาง’ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ยุทธศาสตร์และแนวคิด จาก ‘ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580’ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวฉบับแรกของประเทศไทย และทำหน้าที่เป็นกรอบชี้นำทิศทางการพัฒนาประเทศทุกมิติในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า

อ่านต่อ...
บทความ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุค DIGITAL TRANSFORMATION ที่พร้อม ‘SMART’ ทุกมิติ

Previous Next คุยเข้มข้น กับความเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุค DIGITAL TRANSFORMATION ที่พร้อม ‘SMART’ ทุกมิติ รากฐานสำคัญ สู่การต่อยอดอย่างแข็งแกร่ง    

อ่านต่อ...
บทความ

ภาพการศึกษาแห่งอนาคตเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน

สุพันธ์ มงคลสุธี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย         ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำหนด ‘แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570’

อ่านต่อ...
บทความ

โจทย์และคำถามชวนคิด เพื่อเดินหน้าสู่ ‘มหาวิทยาลัยดิจิทัล’ อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.วิโรจน์  จิรพัฒนกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio         ในวาระที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำหนด ‘แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ.

อ่านต่อ...