KNIT

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุค DIGITAL TRANSFORMATION ที่พร้อม ‘SMART’ ทุกมิติ

Previous Next คุยเข้มข้น กับความเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุค DIGITAL TRANSFORMATION ที่พร้อม ‘SMART’ ทุกมิติ รากฐานสำคัญ สู่การต่อยอดอย่างแข็งแกร่ง         ในวันที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยกำลังเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของตนเองให้สอดประสานกับ ‘ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580’ หรือยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวฉบับแรกของประเทศไทย และยังเป็นกรอบชี้นำทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า ยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งที่ไม่อาจมองข้าม คือ ‘การจัดระบบอุดมศึกษาใหม่’ อันมี ‘สถาบันอุดมศึกษา’ เป็นหน่วยจัดการศึกษาขั้นสูงและเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยนอกจากต้องมุ่งพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตรงตามอัตลักษณ์ของสถาบันตนเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและประเทศแล้ว นอกจากนั้น คือ การปรับตัวและพัฒนาสถาบันไปสู่องค์กรชั้นนำ ทั้งยังต้องพร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มีความทันสมัย ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน และมีประโยชน์สูงสุด และสามารถจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนการสอนและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งแนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 4 แนวทาง คือ การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and …

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุค DIGITAL TRANSFORMATION ที่พร้อม ‘SMART’ ทุกมิติ Read More »

ภาพการศึกษาแห่งอนาคตเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน

สุพันธ์ มงคลสุธี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย         ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำหนด ‘แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570’ ว่าด้วย ‘เรื่องนโยบายการพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform)’ และสถาบันคลังสมองของชาติได้ดำเนิน ‘โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Transformation Health Check for University Preparedness)’ โดยมีเป้าหมายเพื่อสำรวจความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในการก้าวเข้าสู่ ‘มหาวิทยาลัยดิจิทัล’ อีกด้านหนึ่ง ‘สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย’ ซึ่งดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนของไทยให้แข็งแกร่ง อันทำให้กลไกการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในวงการเศรษฐกิจโลก และมีวิสัยทัศน์คือ การเป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน ย่อมมีความเห็นและมุมมองสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านของระบบการศึกษาของประเทศ อันมีผลต่อทักษะของกำลังหลักที่จะเดินเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต โอกาสนี้ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย …

ภาพการศึกษาแห่งอนาคตเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน Read More »

โจทย์และคำถามชวนคิด เพื่อเดินหน้าสู่ ‘มหาวิทยาลัยดิจิทัล’ อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.วิโรจน์  จิรพัฒนกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio         ในวาระที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำหนด ‘แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570’ ว่าด้วย ‘เรื่องนโยบายการพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform)’ และสถาบันคลังสมองของชาติได้ดำเนิน ‘โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Transformation Health Check for University Preparedness)’ โดยมีเป้าหมายเพื่อสำรวจความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในการก้าวเข้าสู่ ‘มหาวิทยาลัยดิจิทัล’ นี่เป็นโอกาสที่ดีอีกครั้ง ที่ ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio ที่ปัจจุบันยังรับหน้าที่ Google Developers Expert ด้าน Machine Learning และ Google Cloud Certified Professional Data Engineer …

โจทย์และคำถามชวนคิด เพื่อเดินหน้าสู่ ‘มหาวิทยาลัยดิจิทัล’ อย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

สงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนาบุคลากร เป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564-30 มกราคม 2565 ติดตามได้ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (psu.ac.th)

โครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ติดตามได้ที่ Toward to Digital University | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (rru.ac.th)

ประมวลภาพ โครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ติดตามได้ที่ Toward to Digital University | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (rru.ac.th) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564-30 มกราคม 2565 ติดตามได้ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (psu.ac.th)