4.80(25)

Toward to Digital University:

Building the Digital University Platforms

  • by KNIT
  • Course level: All Levels
  • Categories Digital University
  • Duration 55m
  • Total Enrolled 204
  • Last Update September 28, 2023

Description

Topics for this course

6 Lessons55m

Toward to Digital University: Building the Digital University Platform

EP1:Introduction00:03:15
แบบทบทวนหลังเรียน EP1: Introduction
EP2:Vision Builder00:11:53
แบบทบทวนหลังเรียน EP2: Vision Builder
EP3:Enterprise Blueprint00:13:53
แบบทบทวนหลังเรียน EP3:Enterprise Blueprint
EP4:Service Worksheet00:14:09
แบบทบทวนหลังเรียน EP4: Service Worksheet
EP5:Digital Roadmap00:13:55
แบบทบทวนหลังเรียน EP5: Digital Roadmap
EP6: Data Management00:13:16
แบบทบทวนหลังเรียน EP:6 Data Management

Student Feedback

4.8

Total 25 Ratings

5
21 ratings
4
3 ratings
3
1 rating
2
0 rating
1
0 rating

น่าสนใจครับ

เป็นแนวทางที่เข้ากับยุคสมัยที่องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์ โดยนำข้อมูลที่มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรได้เป็นรูปธรรม มากกว่ารูปแบบเดิมที่มักรักษาแนวปฏิบัติเดิมๆ ไว้โดยไม่ได้นำข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาใช้งานอย่างคุ้มค่า

-

เนื้อหาสั้นกระชับ และมีประโยชน์

สอนเข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง

Overall looks good.

เนื้อหาเข้าใจง่าย มองเห็นภาพได้มากขึ้น ขอบคุณครับ

ยอดเยี่ยม ครับ

Thank you

ดีครับ แต่เนื้อหาบางอย่างยากไปนิด

อยากได้ไฟล์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางค่ะ

ดีมาก เข้าใจง่ายครับ

เนื้อหา กระชับ แต่คำอธิบายยรรยาย มีคำที่เป็นคำถามเยอะมาก อย่างไร ใคร อะไร ... รวมทั้ง "ในส่วนของ"

Great Learning Material

ดีมากครับ

ดี

อธิบายดีมาก มีตัวอย่างประกอบทำให้เห็นภาพชัดเจนดีมากค่ะ

-

เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย ได้ความรู้ค่ะ

หากมีแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน เช่น ตำราที่ใช้อ้างอิง เป็นต้น

เนื้อหาเข้าใจง่าย

Great one

ขอขอบคุณชุดความรู้ที่มอบให้ผ่าน course นี้นะคะ

Free