ติดต่อเรา

โครงการสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

สถาบันคลังสมองของชาติ
อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
โทรศัพท์ 02-126-7632-34
มือถือ 0854964945
โทรสาร 02-126-7635
Email digital.u@knit.or.th
website www.knit.or.th