ความเป็นมาของโครงการ
สถาบันคลังสมองของชาติ มีภารกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและสังคมในการแก้ปัญหา
และแสวงหาความริเริ่มเชิงนโยบายใหม่ ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ...
อ่านต่อ...
Previous
Next

| บทความ |

| สำรวจความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล |

| ข่าวประชาสัมพันธ์ |