ความเป็นมาของโครงการ
สถาบันคลังสมองของชาติ มีภารกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและสังคมในการแก้ปัญหา
และแสวงหาความริเริ่มเชิงนโยบายใหม่ ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ...
อ่านต่อ...
Previous
Next

มหาวิทยาลัยไทยพร้อมแค่ไหนที่จะเป็น “ผู้นำด้านดิจิทัล”

Digital University ต้องเป็นมากกว่าสอนออนไลน์

มหาวิทยาลัยไทยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมแล้วหรือยัง?

สร้างความพร้อม Digital University เริ่มที่ Mindset | ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

| บทความ |

สิ่งที่เชื่อ​ VS สิ่งที่ใช่ กับ Digital University

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.3)

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.2)

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.1)

Digital Transformation: กระดูกสันหลังของมหาวิทยาลัยดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ‘การเดินทาง’ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุค DIGITAL TRANSFORMATION ที่พร้อม ‘SMART’ ทุกมิติ

ภาพการศึกษาแห่งอนาคตเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน

โจทย์และคำถามชวนคิด เพื่อเดินหน้าสู่ ‘มหาวิทยาลัยดิจิทัล’ อย่างมีประสิทธิภาพ

การก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ในทัศนะของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

บทบาทของ ‘อุดมศึกษาดิจิทัล’ ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยไทยในศตวรรษที่ 21