สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Agile Leadership towards Digital University”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
------------------------------------------------------------

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนร่วมงาน และรับเอกสาร
09.00 – 09.10 น. “กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน”
                     โดย ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
09.10 – 09.40 น. กล่าวเปิดงานและบรรยายเรื่อง “ผู้นำมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล”
                     โดย ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
09.40-10.00 น. “Leadership Blueprint towards Digital Organization”
                     อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
10.00-10.20 น. “ผู้นำเทรนด์ ผู้นำนโยบาย และกลยุทธ์การพลิกฟื้นวิกฤตการท่องเที่ยวหลัง Covid-19”
                    โดย คุณสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
10.20-10.40 น. “ผู้นำกับการปรับตัวท่ามกลางความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่หยุดนิ่ง”
                    โดย คุณภัคปาตี ล้วนไพศาลนนท์ ผู้จัดการฝ่ายแผนและกลยุทธ์
                    กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
10.40-11.00 น. “ผู้นำกับการรับมือกับมาตรฐานและการชี้วัดระดับสากล”
                   โดย ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไอเซ็ม จำกัด
11.00-12.00. น. เสวนา “ผู้นำมหาวิทยาลัยกับโจทย์ที่ท้าทายในกระแสความเปลียนแปลง”
                    1.) รศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
                    2.) ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
                    3.) ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    4.) อ.พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12.00-13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ “Agile Leadership Why, What, and How?”
     • Agile Leadership คืออะไร
     • 5 ข้อ ที่มักเข้าใจผิดบ่อยเรื่อง Agile
     • หลักการและขั้นตอนการพัฒนา Agile ในองค์กร
     o องค์ประกอบหลักของการพัฒนา Agile ในองค์กร
     o การจัดทำพิมพ์เขียวองค์กรสู่การสร้างความร่วมมือที่ดี
     o การแบ่งระยะความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ
     o การพัฒนาทีมงาน และการติดตามการดำเนินงานแบบทันท่วงที
     • กรณีศึกษาที่สำคัญต่าง ๆ
     • กิจกรรม การพัฒนาผู้นำ Agile ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติจริง

ประโยชนที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
     1. ทำให้เข้าใจถึง Agile Mindset ในแนวทาง Agile ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติจริง
     2. พิมพ์เขียวการดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย และ/หรือ ในระดับคณะ
     3. การกำหนดบทบาท ทีมงาน Agile และการจัดการแผนการดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ
     4. วิธีการติดตามการดำเนินงานยุคใหม่  

https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/