เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 19

หัวข้อการเสวนา “งานหลังบ้าน” กุญแจสำคัญที่มักถูกมองข้าม

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ทาง FB โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล/สถาบันคลังสมองของชาติ

ผู้ร่วมเสวนา

  1. คุณกัมพล ไชยเลิศ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. ดร.อิศรา ดิสรเตติวัฒน์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
  3. อ ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

 

         

ผู้ดำเนินรายการ

คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์  

https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/