เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE

Digital University: enabling the smart society

ประเด็น "AI - RI กับก้าวต่อไปของสถาบันการศึกษา”

เสวนาในวันที่ 28 มิถุนายน 2566
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
🎤รศ. ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
🎤 คุณพีรพงษ์ วสิษฐ์ธำรงค์ กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
🎤 คุณชาติชาย สุทธาเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
🎤 คุณเขมรัฐ โชคมั่งมี สมาคมไทยไอโอที
🎤 ดร.ศุภเชษฐ์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข Head of IT Enterprise Architecture
🎤 อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
.
https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/