เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society ครั้งที่ 22

ประเด็น "การจัดการองค์กรยุคหลังโควิดและภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนเพื่อการปรับองค์กรอย่างเป็นระบบ”

เสวนาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
คุณอริยะ สกุลแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
🎤 คุณวิชิต จิรมงคลการ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
🎤 คุณมาย การุณงามพรรณ บริษัท อัพไซด์ คาร์บอน นิวทรัล จำกัด
🎤 คุณเอกฤทธิ์ ธรรมกุล Chief operating officer ( COO ) บริษัท แบคยาร์ด จำกัด
🎤 อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
 
ผู้ดำเนินรายการ
คุณ พลวัชร  ภู่พิพัฒน์
https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/