เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society”

ครั้งที่ 28 หัวข้อการเสวนาออนไลน์

"การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : Lifelong Learning”

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

ทาง FB โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล/สถาบันคลังสมองของชาติ
  1. ผศ. ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    และอดีตผู้อำนวยการโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (นบม.)
  2. รศ.ดร.บวร ปภัสราทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    และที่ปรึกษางาน Lifelong Learning กระทรวง อว.
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักวิจัยสถาบันคลังสมองของชาติ
  4. อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการการสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

 ผู้ดำเนินรายการ

คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์  

https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/