เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society”

ครั้งที่ 29 หัวข้อการเสวนาออนไลน์

"Generative AI in Research Management Chain ”

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ทาง FB โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล/สถาบันคลังสมองของชาติ

 1. ผู้ร่วมเสวนา

  1. รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
  2. ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์ อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ TUXSA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Skilllane
  4. คุณสุภาวดี ตันติยานนท์ นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
  5. อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการการสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

 ผู้ดำเนินรายการ

คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์  

https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/