เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 15
หัวข้อการเสวนา “การสื่อสาร” กลไกการเคลื่อนแผนให้เกิดผล

 

ผู้ร่วมเสวนา
1. ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3. ดร.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี “โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

ผู้ดำเนินรายการ
คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์

วันที่ 11 ,มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัล https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

รับชมการเสนาย้อนหลังได้ที่ ➡️https://du-knit.org/live หรือช่องทางเฟสบุคเพจ shorturl.at/iqTWY

 

#มหาวิทยาลัยดิจิทัล#DigitalUniversity

#DigitalTransformation#สถาบันคลังสมองของชาติ

https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/