เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE

Digital University ครั้งที่ 25: enabling the smart society

ประเด็น "การจัดการองค์กรอย่างฉลาดในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์"

เสวนาในวันที่ 30 สิงหาคม 2566
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
Keynote Speakers
🎤 คุณชุติมา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
🎤 คุณศิรนาถ สรศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
🎤 ผศ. ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
🎤 รศ.ดร. ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
🎤 อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
.
.
เสวนาในวันที่ 30 สิงหาคม 2566
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/