เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE

Digital University: enabling the smart society

ประเด็น "การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตอนที่ 1 soft power”

เสวนาในวันที่ 31 มกราคม 2567
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
Keynote Speakers
🎤 คุณสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
🎤 ดร.สมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
🎤 คุณทศพล ศรีบัวเอี่ยม นายอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
🎤 อาจารย์พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
🎤 รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
🎤 อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี โครงการการสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
 
https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/