เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society”

ครั้งที่ 27 หัวข้อการเสวนาออนไลน์

"การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : soft power ยกกำลังสอง”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
  1. คุณทศพล สิทธิวัจน์ (Master Toddy) ผู้บริหารมวยไทย (ผลิตครูมวยไทยไปต่างแดน)
  2. ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานบริษัทไอเซ็ม จำกัด
  3. ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และประธานที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  4. อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการการสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

 ผู้ดำเนินรายการ

คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์  

https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/