เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE

Digital University ครั้งที่ 23: enabling the smart society

ประเด็น "การปรับตัวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์"

เสวนาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
🎤 ดร.ชิดชนก เทพสุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
กลุ่มงานนวัตกรรมพัฒนา สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
🎤 คุณอานนท์ ศิริพุทธิชัยกุล Health Tech manager บ. เมดคิวรี่ จำกัด
🎤 ศ.ดร.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
🎤 อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/