เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 18

หัวข้อการเสวนา “2023 ความท้าทายในการเรียนการสอนยุคดิจิทัล"

  1. รูปแบบการปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่หลังจากยุคโควิดที่ต้องเรียนออนไลน์ กลับมาแล้วเป็นอย่างไรบ้าง อาจารย์มีวิธีการปรับตัวกันอย่างไรบ้าง มีประสบการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้าง?
  2. จากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (อย่างภาคอุตสาหกรรมและส่วนต่างๆ ) อาจารย์มองว่ามีความแตกต่างจากอดีตอย่างไรบ้าง?
  3. แรงสนับสนุนที่ดีของทางมหาวิทยาลัยของท่านที่ช่วยสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงหลังจากเปิดภาคเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้าง และท่านมีข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการรับการสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น อย่างไรบ้าง?

ผู้ร่วมเสวนา

  1. ดร.วิทยา สุหฤทดำรง             อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  2. ผศ.ดร.เสาวลี แก้วช่วย           คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ผศ.ดร.อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  4. ผศ.ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชํานาญ    คณบดีวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  5. อ ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี        ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผู้ดำเนินรายการ

คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์  

ตั้งแต่ 19.00 น. ทางเฟสบุค ➡️ https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai
 

https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/