แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture กับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต (EP.2)

ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

ENTERPRISE ARCHITECTURE

ก่อนไปถึง Agile Enterprise Architecture ต้องเข้าใจ ‘Enterprise Architecture (EA) หรือสถาปัตยกรรมองค์กร’ เสียก่อน

‘Enterprise Architecture ก็คือ การออกแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและหน่วยความสามารถต่าง ๆ ในองค์กร ด้วยพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) เพื่อให้แต่ละองค์ประกอบในองค์กรทำงานอย่างสอดคล้องกัน ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม’

‘องค์กร’ ที่ว่านี้ แตกต่างจากคำว่า ‘องค์การ’ ซึ่งองค์การหมายรวมถึงทั้งหมดของบริษัท ทั้งหมดของกรม หรือทั้งหมดของกระทรวง แต่ ‘องค์กร’ หมายถึง ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัท แผนก คณะ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น

‘องค์ประกอบและหน่วยความสามารถต่าง ๆ ในองค์กร’ เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน แอปพลิเคชัน ข้อมูล และเทคโนโลยีนั้น มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ

  • โครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์กับกระบวนการทำงานอย่างไร
  • กระบวนการทำงานมีความสัมพันธ์กับแอปพลิเคชันที่ใช้อย่างไร
  • แอปพลิเคชันที่ใช้อย่างไรมีความสัมพันธ์กับข้อมูลอย่างไร

นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน และข้อมูลมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร

การออกแบบความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบในองค์กรที่กล่าวไปนั้น ต้องใช้ ‘พิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint)’ เพื่อให้องค์ประกอบในองค์กรสามารถทำงานกันอย่างสอดคล้อง และขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร นำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเอง

สำหรับพิมพ์เขียวองค์กร ประกอบไปด้วยกระบวนการทำงาน โครงสร้างองค์กร ไปจนถึงกลุ่มของแอปพลิเคชัน ข้อมูล และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่นำมาออกแบบการทำงานร่วมกัน เพราะฉะนั้น เมื่อกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยี AI, IoT หรือ Metaverse จึงต้องรู้ว่าเทคโนโลยีนั้น ๆ ใช้อยู่ในงานอะไร มีผลกระทบต่อกระบวนงานใด หรือกระบวนการทำงานต่าง ๆ มีผลกระทบต่อโครงสร้างองค์กรใคร ทำอย่างไรเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกัน และอยู่บนข้อมูลใด เป็นต้น