แบบลงทะเบียนสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“Agile Leadership towards Digital University”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

DU-KNIT-Agile Leadership-Register
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ
นามสกุล