เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society”ครั้งที่ 21
หัวข้อการเสวนา เสวนาออนไลน์ " จาก DMM สู่การจัดการมหาวิทยาลัยจากหน้าบ้านถึงหลังบ้าน"

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ทาง FB โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล/สถาบันคลังสมองของชาติ

ผู้ร่วมเสวนา

  1. รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ
  2. ผศ.ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. อ.วสันต์ อุทัยเลี้ยง นักวิจัยโครงการ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
  4. รศ.ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  5. อ ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผู้ดำเนินรายการ

คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์  

https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/