เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society”

ครั้งที่ 20 หัวข้อการเสวนา เสวนาออนไลน์ "Digital University ใช่แค่งานไอที?"


วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

ทาง FB โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล/สถาบันคลังสมองของชาติ

ผู้ร่วมเสวนา

  1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. รศ. ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

หัวหน้าภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  1. อ ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

 

         

ผู้ดำเนินรายการ

คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์  

https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/