DMM2023-49.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

**กด “ส่งแบบสำรวจ” เมื่อท่านทำแบบสำรวจ ครบทุกข้อครบถ้วน ไม่มีการแก้ไข และต้องการส่งแบบประเมินให้กับโครงการ