เอกสารประกอบการประชุม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Agile Leadership towards Digital University”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม