เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society”
ครั้งที่ 14 หัวข้อการเสวนา “การแปลงแผนสู่ปฏิบัติการ” แพลนอย่างไร ไม่ให้ “นิ่ง”

 

ผู้ร่วมเสวนา

     รศ. ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

     อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

     ผศ. ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี “โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัล https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

รับชมการเสนาย้อนหลังได้ที่ ➡️https://du-knit.org/live หรือช่องทางเฟสบุคเพจ shorturl.at/iqTWY

 

#มหาวิทยาลัยดิจิทัล#DigitalUniversity

#DigitalTransformation#สถาบันคลังสมองของชา

https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/