สร้างความพร้อม Digital University เริ่มที่ Mindset | ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน