ข่าวประชาสัมพันธ์

Digital University: enabling the smart society “Resilience Mindset for Future University”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “Resilience Mindset for Future University” . Keynote Speakers ผศ.ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา รองคณบดีด้านบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการและทรัพยากรมนุษย์ และรักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี โครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล. . เสวนาในวันที่ 21 กันยายน 2565 …

Digital University: enabling the smart society “Resilience Mindset for Future University” Read More »

Digital University: enabling the smart society
ประเด็น “บัณฑิตแบบนี้…ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ ภาคที่ 2”
.

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVEDigital University: enabling the smart societyประเด็น “บัณฑิตแบบนี้…ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ ภาคที่ 2”.Keynote Speakers คุณสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คุณหทัยพร เจียมประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณนภดล รัตนวราหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Enterprise Digital Technology) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด มหาชน อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี โครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล..เสวนาในวันที่ 7 กันยายน 2565เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัล https://www.facebook.com/digitaluniversity.thaiข้อมูลเพิ่มเติม https://du-knit.org/

Digital University: enabling the smart society

ห้ามพลาดกับการเสวนาแบบเอ็กซ์คลูซีฟโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายแวดวงมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงทิศทางและแนวทางการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล.ไม่ว่าคุณจะอยู่แวดวงไหนการศึกษา อุตสาหกรรมหรือภาคนโยบายดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.รับชมได้ทุกวันพุธเว้นพุธเวลา 19.00 น. เป็นต้นไปทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัลเริ่มครั้งแรก วันที่ 20 เมษายนนี้.ข้อมูลเพิ่มเติม https://du-knit.org/..——————————-#มหาวิทยาลัยดิจิทัล #DigitalUniversity#DigitalTransformation #สถาบันคลังสมองของชาติ

สงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนาบุคลากร เป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564-30 มกราคม 2565 ติดตามได้ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (psu.ac.th)

โครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ติดตามได้ที่ Toward to Digital University | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (rru.ac.th)

ประมวลภาพ โครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ติดตามได้ที่ Toward to Digital University | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (rru.ac.th) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564-30 มกราคม 2565 ติดตามได้ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (psu.ac.th)