ข่าวประชาสัมพันธ์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน DU FORUM ครั้งที่ 2

[บันทึกการไลฟ์สด] การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน DU FORUM ครั้งที่ 2 กับประเด็น “มุมมองเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย” วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. [บันทึกการไลฟ์สด] การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน DU FORUM ครั้งที่ 2 กับประเด็น “มุมมองเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย” . Keynote Speakers  ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  คุณสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  คุณนพ ธรรมวานิช ประธานอนุกรรมการดิจิทัลเพื่อศิลปหัตกรรมไทย สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) และอาจารย์คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล ดำเนินรายการ ——————————- #มหาวิทยาลัยดิจิทัล #DigitalUniversity #DigitalTransformation #สถาบันคลังสมองของชาติ https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

งาน “DU FORUM เปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล”

งาน “DU FORUM เปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล” งานเชื่อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัลของไทยครั้งสำคัญ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   เปิดตัวผู้บริหาร ที่จะมาร่วมในงาน “DU FORUM เปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล” งานเชื่อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัลของไทยครั้งสำคัญ ในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้. สถาบันคลังสมองของชาติ จัดงานครั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดประตูสู่การสร้างความรู้จัก พัฒนาเครือข่ายนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัลทั่วประเทศไทย … มาร่วมเชื่อมต่อและผนึกกำลังกับเครือข่ายหลากหลาย ทั้งภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนไปพร้อมกัน!. ผู้บริหารที่จะมาปาฐกถาถึงอนาคตของนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล ในครั้งนี้ประกอบด้วย1. รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ2. รศ. ดร.บวร ปภัสราทร ว่าที่ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ3. รศ. ดร.วรา วราวิทย์ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัล ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและคณบดีคณะเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา4. อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการการสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล. งานเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. …

งาน “DU FORUM เปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัล” Read More »

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 29 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “Generative AI in Research Management Chain ”

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 29 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “Generative AI in Research Management Chain ” วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ทาง FB โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล/สถาบันคลังสมองของชาติ ผู้ร่วมเสวนา รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์ อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ TUXSA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Skilllane คุณสุภาวดี ตันติยานนท์ นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการการสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  ผู้ดำเนินรายการ คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์   https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 28 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : Lifelong Learning”

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 28 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : Lifelong Learning” วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  ทาง FB โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล/สถาบันคลังสมองของชาติ ผศ. ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้อำนวยการโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (นบม.) รศ.ดร.บวร ปภัสราทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และที่ปรึกษางาน Lifelong Learning กระทรวง อว. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักวิจัยสถาบันคลังสมองของชาติ อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการการสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  ผู้ดำเนินรายการ คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์   https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 27 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : soft power ยกกำลังสอง”

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 27 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : soft power ยกกำลังสอง” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป คุณทศพล สิทธิวัจน์ (Master Toddy) ผู้บริหารมวยไทย (ผลิตครูมวยไทยไปต่างแดน) ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานบริษัทไอเซ็ม จำกัด ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และประธานที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการการสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  ผู้ดำเนินรายการ คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์   https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 26 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตอนที่ 1 soft power”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตอนที่ 1 soft power” เสวนาในวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป Keynote Speakers คุณสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดร.สมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง คุณทศพล ศรีบัวเอี่ยม นายอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี โครงการการสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล   https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 25 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การจัดการองค์กรอย่างฉลาดในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University ครั้งที่ 25: enabling the smart society ประเด็น “การจัดการองค์กรอย่างฉลาดในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์” เสวนาในวันที่ 30 สิงหาคม 2566เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปKeynote Speakers คุณชุติมา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณศิรนาถ สรศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผศ. ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช รศ.ดร. ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล..เสวนาในวันที่ 30 สิงหาคม 2566เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 24 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การปรับตัวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University ครั้งที่ 23: enabling the smart society ประเด็น “การปรับตัวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์” เสวนาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ดร.ชิดชนก เทพสุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มงานนวัตกรรมพัฒนา สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คุณอานนท์ ศิริพุทธิชัยกุล Health Tech manager บ. เมดคิวรี่ จำกัด ศ.ดร.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

เสวนาสดออนไลน์ Digital University LIVE: enabling the smart societyประเด็น “AI – RI กับก้าวต่อไปของสถาบันการศึกษา”

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “AI – RI กับก้าวต่อไปของสถาบันการศึกษา” เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “AI – RI กับก้าวต่อไปของสถาบันการศึกษา” เสวนาในวันที่ 28 มิถุนายน 2566เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปรศ. ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คุณพีรพงษ์ วสิษฐ์ธำรงค์ กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คุณชาติชาย สุทธาเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) คุณเขมรัฐ โชคมั่งมี สมาคมไทยไอโอที ดร.ศุภเชษฐ์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข Head of IT Enterprise …

เสวนาสดออนไลน์ Digital University LIVE: enabling the smart societyประเด็น “AI – RI กับก้าวต่อไปของสถาบันการศึกษา” Read More »

เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society ครั้งที่ 22 ประเด็น “การจัดการองค์กรยุคหลังโควิดและภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนเพื่อการปรับองค์กรอย่างเป็นระบบ”เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society

เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society ครั้งที่ 22 ประเด็น “การจัดการองค์กรยุคหลังโควิดและภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนเพื่อการปรับองค์กรอย่างเป็นระบบ” เสวนาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป คุณอริยะ สกุลแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. คุณวิชิต จิรมงคลการ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คุณมาย การุณงามพรรณ บริษัท อัพไซด์ คาร์บอน นิวทรัล จำกัด คุณเอกฤทธิ์ ธรรมกุล Chief operating officer ( COO ) บริษัท แบคยาร์ด จำกัด อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล   ผู้ดำเนินรายการ …

เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society ครั้งที่ 22 ประเด็น “การจัดการองค์กรยุคหลังโควิดและภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนเพื่อการปรับองค์กรอย่างเป็นระบบ”เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society Read More »