ข่าวประชาสัมพันธ์

DigitalULIVE “ทิศทางนอกรั้วการศึกษากับการกำหนดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย2023”

คุณชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการสำนักงานการส่งเสริมการลงทุน อ.ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ อ.พิเศษ และที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการPongpun Leekumnerdthai Senior Vipe President KTB Computer Service สุภาวดี ฉายวิมล Executive Advisor AMPOS Solution(Thailand)อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตั้งแต่ 19.00 น. ทางเฟสบุค https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai   https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

Digital University: enabling the smart society

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การจัดการนวัตกรรมยุคใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วม (Co-Creation) . Keynote Speakers นพ.จตุพงษ์ จันทร์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล . . เสวนาในวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัล และ สถาบันคลังสมองของชาติ https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

Digital Maturity Model (DMM),
Transformation Readiness towards Digital University

เชิญรับชมการสัมมนาออนไลน์ “การสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” Digital Maturity Model (DMM),Transformation Readiness towards Digital University.เชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ Digital Maturity Model (DMM)รวมถึงประสบการณ์การสำรวจความพร้อมสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยดิจิทัล.ทั้งนี้ ยังมีปาฐกถา “แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยสู่การเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”โดยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม..พบกันวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital University มหาวิทยาลัยดิจิทัล | Bangkok | Facebook และ Youtube สถาบันคลังสมองของชาติ ——————————-#มหาวิทยาลัยดิจิทัล #DigitalUniversity#DigitalTransformation #สถาบันคลังสมองของชาติ https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 15
หัวข้อการเสวนา “การสื่อสาร” กลไกการเคลื่อนแผนให้เกิดผล

  ผู้ร่วมเสวนา1. ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ2. รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์3. ดร.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4. อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี “โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล” ผู้ดำเนินรายการคุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์ วันที่ 11 ,มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัล https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/ รับชมการเสนาย้อนหลังได้ที่ https://du-knit.org/live หรือช่องทางเฟสบุคเพจ shorturl.at/iqTWY   #มหาวิทยาลัยดิจิทัล#DigitalUniversity #DigitalTransformation#สถาบันคลังสมองของชาติ https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society”
ครั้งที่ 14 หัวข้อการเสวนา “การแปลงแผนสู่ปฏิบัติการ” แพลนอย่างไร ไม่ให้ “นิ่ง”

  ผู้ร่วมเสวนา      รศ. ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต      อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      ผศ. ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี “โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล” วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัล https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/ รับชมการเสนาย้อนหลังได้ที่ https://du-knit.org/live หรือช่องทางเฟสบุคเพจ shorturl.at/iqTWY   #มหาวิทยาลัยดิจิทัล#DigitalUniversity #DigitalTransformation#สถาบันคลังสมองของชา https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

Digital University: enabling the smart society “Resilience Mindset for Future University” part 2

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “Resilient Mindset for Future University ตอนที่ 2” . Keynote Speakers รศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต อ. ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.ธนกฤต แก้วนุ้ย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล . . เสวนาในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัล ข้อมูลเพิ่มเติม …

Digital University: enabling the smart society “Resilience Mindset for Future University” part 2 Read More »

Digital University: enabling the smart society “Resilience Mindset for Future University”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “Resilience Mindset for Future University” . Keynote Speakers ผศ.ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา รองคณบดีด้านบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการและทรัพยากรมนุษย์ และรักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี โครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล. . เสวนาในวันที่ 21 กันยายน 2565 …

Digital University: enabling the smart society “Resilience Mindset for Future University” Read More »

Digital University: enabling the smart society
ประเด็น “บัณฑิตแบบนี้…ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ ภาคที่ 2”
.

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVEDigital University: enabling the smart societyประเด็น “บัณฑิตแบบนี้…ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ ภาคที่ 2”.Keynote Speakers คุณสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คุณหทัยพร เจียมประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณนภดล รัตนวราหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Enterprise Digital Technology) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด มหาชน อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี โครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล..เสวนาในวันที่ 7 กันยายน 2565เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัล https://www.facebook.com/digitaluniversity.thaiข้อมูลเพิ่มเติม https://du-knit.org/

Digital University: enabling the smart society

ห้ามพลาดกับการเสวนาแบบเอ็กซ์คลูซีฟโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายแวดวงมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงทิศทางและแนวทางการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล.ไม่ว่าคุณจะอยู่แวดวงไหนการศึกษา อุตสาหกรรมหรือภาคนโยบายดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.รับชมได้ทุกวันพุธเว้นพุธเวลา 19.00 น. เป็นต้นไปทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัลเริ่มครั้งแรก วันที่ 20 เมษายนนี้.ข้อมูลเพิ่มเติม https://du-knit.org/..——————————-#มหาวิทยาลัยดิจิทัล #DigitalUniversity#DigitalTransformation #สถาบันคลังสมองของชาติ

สงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนาบุคลากร เป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564-30 มกราคม 2565 ติดตามได้ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (psu.ac.th)