ข่าวประชาสัมพันธ์

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 27 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : soft power ยกกำลังสอง”

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 27 หัวข้อการเสวนาออนไลน์ “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล : soft power ยกกำลังสอง” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป คุณทศพล สิทธิวัจน์ (Master Toddy) ผู้บริหารมวยไทย (ผลิตครูมวยไทยไปต่างแดน) ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานบริษัทไอเซ็ม จำกัด ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และประธานที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการการสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  ผู้ดำเนินรายการ คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์   https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 26 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตอนที่ 1 soft power”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตอนที่ 1 soft power” เสวนาในวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป Keynote Speakers คุณสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดร.สมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง คุณทศพล ศรีบัวเอี่ยม นายอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี โครงการการสร้างนิเวศสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล   https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 25 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การจัดการองค์กรอย่างฉลาดในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University ครั้งที่ 25: enabling the smart society ประเด็น “การจัดการองค์กรอย่างฉลาดในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์” เสวนาในวันที่ 30 สิงหาคม 2566เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปKeynote Speakers คุณชุติมา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณศิรนาถ สรศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผศ. ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช รศ.ดร. ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล..เสวนาในวันที่ 30 สิงหาคม 2566เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE ครั้งที่ 24 Digital University: enabling the smart society ประเด็น “การปรับตัวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University ครั้งที่ 23: enabling the smart society ประเด็น “การปรับตัวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์” เสวนาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ดร.ชิดชนก เทพสุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มงานนวัตกรรมพัฒนา สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คุณอานนท์ ศิริพุทธิชัยกุล Health Tech manager บ. เมดคิวรี่ จำกัด ศ.ดร.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

เสวนาสดออนไลน์ Digital University LIVE: enabling the smart societyประเด็น “AI – RI กับก้าวต่อไปของสถาบันการศึกษา”

เสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “AI – RI กับก้าวต่อไปของสถาบันการศึกษา” เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “AI – RI กับก้าวต่อไปของสถาบันการศึกษา” เสวนาในวันที่ 28 มิถุนายน 2566เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปรศ. ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คุณพีรพงษ์ วสิษฐ์ธำรงค์ กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คุณชาติชาย สุทธาเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) คุณเขมรัฐ โชคมั่งมี สมาคมไทยไอโอที ดร.ศุภเชษฐ์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข Head of IT Enterprise …

เสวนาสดออนไลน์ Digital University LIVE: enabling the smart societyประเด็น “AI – RI กับก้าวต่อไปของสถาบันการศึกษา” Read More »

เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society ครั้งที่ 22 ประเด็น “การจัดการองค์กรยุคหลังโควิดและภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนเพื่อการปรับองค์กรอย่างเป็นระบบ”เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society

เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society ครั้งที่ 22 ประเด็น “การจัดการองค์กรยุคหลังโควิดและภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนเพื่อการปรับองค์กรอย่างเป็นระบบ” เสวนาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป คุณอริยะ สกุลแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. คุณวิชิต จิรมงคลการ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คุณมาย การุณงามพรรณ บริษัท อัพไซด์ คาร์บอน นิวทรัล จำกัด คุณเอกฤทธิ์ ธรรมกุล Chief operating officer ( COO ) บริษัท แบคยาร์ด จำกัด อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล   ผู้ดำเนินรายการ …

เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society ครั้งที่ 22 ประเด็น “การจัดการองค์กรยุคหลังโควิดและภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนเพื่อการปรับองค์กรอย่างเป็นระบบ”เสวนาสดออนไลน์ Digital University: enabling the smart society Read More »

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 21 หัวข้อการเสวนา เสวนาออนไลน์ ” จาก DMM สู่การจัดการมหาวิทยาลัย​จากหน้าบ้านถึงหลังบ้าน”

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society”ครั้งที่ 21 หัวข้อการเสวนา เสวนาออนไลน์ ” จาก DMM สู่การจัดการมหาวิทยาลัยจากหน้าบ้านถึงหลังบ้าน” วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ทาง FB โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล/สถาบันคลังสมองของชาติ ผู้ร่วมเสวนา รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ ผศ.ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.วสันต์ อุทัยเลี้ยง นักวิจัยโครงการ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล รศ.ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ผู้ดำเนินรายการ คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์   https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

Digital University: enabling the smart society: ประเด็น “Digital University ใช่แค่งานไอที?”Digital University: enabling the smart society:

เสวนาสดออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 20 หัวข้อการเสวนา เสวนาออนไลน์ “Digital University ใช่แค่งานไอที?” วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  ทาง FB โครงการมหาวิทยาลัยดิจิทัล/สถาบันคลังสมองของชาติ ผู้ร่วมเสวนา ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ. ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ หัวหน้าภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อ ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล             ผู้ดำเนินรายการ คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์   https://www.facebook.com/digitaluniversity.thai/

ผู้นำมหาวิทยาลัยกับโจทย์ที่ท้าทายในกระแสความเปลี่ยนแปลง

ผู้นำมหาวิทยาลัยกับโจทย์ที่ท้าทายในกระแสความเปลี่ยนแปลง สถาบันคลังสมองของชาติ และโครงการมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Agile Leadership towards Digital University” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันวิสัยทัศน์ของผู้นำยุคดิจิทัล รศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวระหว่างการเสวนา    “ผู้นำมหาวิทยาลัยกับโจทย์ที่ท้าทายในกระแสความเปลี่ยนแปลง” ว่าปัจจุบันอาจารย์มหาวิทยาลัยมักเป็นผู้ถูกกระทำ เพราะนักศึกษาเปลี่ยนไปมาก อีกทั้งมีปัญหาของการทำงานแบบต่างคนต่างทำโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีหน่วยงานจำนวนมาก มีอัตตาค่อนข้างสูง การยุบหน่วยงานอาจทำให้เสียสมดุลจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดภายใต้แรงบีบคั้นที่แตกต่างกัน ความท้าทาย วิสัยทัศน์และโจทย์ใหม่ของผู้บริหาร อาจต้องทำเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ (OKRs) ที่สะท้อนปัญหาจากคนระดับล่างจริง ๆ และมีสมาร์ททีมเพื่อให้ตอบโจทย์ของผู้นำมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัลได้ กรณีศึกษาที่น่าสนใจที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ดำเนินการปรับตัวแล้ว คือ การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของนักศึกษาด้วยกระบวนการสตาร์ทอัพ มีศูนย์บ่มเพาะของตัวเอง ทำให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจและสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของอาจารย์ในโครงการอาจารย์พันธุ์ใหม่ “ความท้าทายคือจะต้องปรับตัวให้ได้ พัฒนาตนเอง และเตรียมตัวตกงานเพราะปัจจุบันอัตราการเกิดมีน้อยมาก นอกจากนี้ต้องมีแนวทางการทำงานร่วมกันและสร้างความเชื่อมั่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่ต้องปรับตัวในการสร้างความยั่งยืนโดยทีมคนรุ่นใหม่ หมดสมัยที่จะบินเดี่ยวหรือเป็นศูนย์กลางจักรวาล ลดอัตตาและรับฟังให้มากขึ้น” …

ผู้นำมหาวิทยาลัยกับโจทย์ที่ท้าทายในกระแสความเปลี่ยนแปลง Read More »

ทปอ.-เอกชนหนุนผู้นำมหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล

ทปอ.-เอกชนหนุนผู้นำมหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล เร่งปรับตัวและก้าวตามให้ทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง           ประธาน ทปอ. ชี้ผู้นำมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัลต้องก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงรูปแบบการทำงานโดยใช้เครื่องมือดิจิทัลมากขึ้น โดยติดกระดุมเม็ดแรกจากพิมพ์เขียวองค์กรเพื่อมองเห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย ขณะที่ตัวแทนภาคเอกชนแนะต้องฟังเสียงและปรับตัวตามผู้บริโภคในโลกที่ไม่หยุดนิ่ง พร้อมรับมือกับมาตรฐานและการชี้วัดระดับสากล           ศ. ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Agile Leadership towards Digital University” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ และโครงการมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อให้เข้าใจถึง Agile Mindset ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารจัดการโลกแห่งการทำงานที่เน้นความคล่องตัว ว่องไว มีความยืดหยุ่นสูง ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติจริง รวมถึงนำเสนอพิมพ์เขียวการดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย และ/หรือระดับคณะ ตลอดจนการกำหนดบทบาท ทีมงาน Agile และการจัดการแผนการดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ …

ทปอ.-เอกชนหนุนผู้นำมหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล Read More »