KNIT

Digital University: enabling the smart society “Resilience Mindset for Future University”

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “Resilience Mindset for Future University” . Keynote Speakers ผศ.ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา รองคณบดีด้านบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการและทรัพยากรมนุษย์ และรักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี โครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล. . เสวนาในวันที่ 21 กันยายน 2565 …

Digital University: enabling the smart society “Resilience Mindset for Future University” Read More »

Digital University: enabling the smart society
ประเด็น “บัณฑิตแบบนี้…ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ ภาคที่ 2”
.

เชิญรับชมเสวนาสดออนไลน์ #DigitalULIVEDigital University: enabling the smart societyประเด็น “บัณฑิตแบบนี้…ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ ภาคที่ 2”.Keynote Speakers คุณสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คุณหทัยพร เจียมประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณนภดล รัตนวราหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Enterprise Digital Technology) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด มหาชน อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี โครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล..เสวนาในวันที่ 7 กันยายน 2565เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัล https://www.facebook.com/digitaluniversity.thaiข้อมูลเพิ่มเติม https://du-knit.org/

สิ่งที่เชื่อ​ VS สิ่งที่ใช่ กับ Digital University

สิ่งที่เชื่อ VS สิ่งที่ใช่ กับ Digital University      เมื่อทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเปลี่ยนแปลงไป โดยมีความต้องการทักษะมากขึ้น และมีความรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ส่งผลให้ภาคการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องเร่งปรับตัว โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิตและผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบัน ให้พร้อมรับกับอุตสาหกรรมยุคใหม่อย่างเหมาะสมตามไปด้วย       ที่สุดแล้ว ‘Digital University’ หรือมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต ได้เข้ามาเป็น ‘คำตอบ’ หรือเป็น ‘เป้าหมาย’ สำคัญของการเดินทางไปสู่วันข้างหน้า หากคำว่า Digital University นั้น ยัง ‘ไม่ได้’ เป็นที่เข้าใจในแนวทางที่ ‘ใช่’ อย่างที่ควรจะเป็น และถ้าเป็นเช่นนั้น ก่อนอื่นเราต้องขอ ‘ลบ 5 ความเชื่อ’ ที่ทำให้การมุ่งไปสู่ Digital University หลงทาง จะมีความเข้าใจผิดใดบ้างที่ต้องยกมากล่าวถึงในที่นี้ แล้วคุณละเป็นคนหนึ่งที่กำลังสับสนกับแนวคิดการปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยรูปแบบเดิม ไปสู่ Digital University หรือไม่ ไปดูกัน  5 ความเข้าใจผิด …

สิ่งที่เชื่อ​ VS สิ่งที่ใช่ กับ Digital University Read More »

Digital University: enabling the smart society

ห้ามพลาดกับการเสวนาแบบเอ็กซ์คลูซีฟโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายแวดวงมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงทิศทางและแนวทางการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล.ไม่ว่าคุณจะอยู่แวดวงไหนการศึกษา อุตสาหกรรมหรือภาคนโยบายดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.รับชมได้ทุกวันพุธเว้นพุธเวลา 19.00 น. เป็นต้นไปทางเฟสบุคเพจ มหาวิทยาลัยดิจิทัลเริ่มครั้งแรก วันที่ 20 เมษายนนี้.ข้อมูลเพิ่มเติม https://du-knit.org/..——————————-#มหาวิทยาลัยดิจิทัล #DigitalUniversity#DigitalTransformation #สถาบันคลังสมองของชาติ

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.3)

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture กับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต (EP.3) ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี AGILE ENTERPRISE ARCHITECTURE มาถึงคำว่า ‘Agile Enterprise Architecture (Agile EA)’ ซึ่งก็คือ การนำแนวคิด Agile ซึ่งมีหลักสำคัญ คือ แนวคิดการทำงานที่ทำให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น และทำให้ทีมงานสื่อสารกันอย่างคล่องตัว เพื่อสามารถถอดบทเรียนสู่การพัฒนาต่อเนื่อง มุ่งสู่การตอบความต้องการใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ให้มีการสร้างความสำเร็จในแต่ละระยะ เน้นการสื่อสารเพื่อทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมมือในการพัฒนาองค์กร และถอดบทเรียนสำหรับการขยายผลสู่การพัฒนาในระยะถัดไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ลักษณะหน้าตาของ Agile Enterprise Architecture ก็คือ การทำให้เห็นภาพขององค์กรตรงกัน จากนั้นแต่ละทีม ซึ่งเป็น Agile Team จะพัฒนางานของตนเอง แล้วจึงนำมาประกอบร่างกัน โดยมีการถอดบทเรียนที่แยกไปทำงานกันและกลับมารวมกัน สู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง AGILE ENTERPRISE ARCHITECTURE & DIGITAL …

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.3) Read More »

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.2)

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture กับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต (EP.2) ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ENTERPRISE ARCHITECTURE ก่อนไปถึง Agile Enterprise Architecture ต้องเข้าใจ ‘Enterprise Architecture (EA) หรือสถาปัตยกรรมองค์กร’ เสียก่อน ‘Enterprise Architecture ก็คือ การออกแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและหน่วยความสามารถต่าง ๆ ในองค์กร ด้วยพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) เพื่อให้แต่ละองค์ประกอบในองค์กรทำงานอย่างสอดคล้องกัน ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม’ ‘องค์กร’ ที่ว่านี้ แตกต่างจากคำว่า ‘องค์การ’ ซึ่งองค์การหมายรวมถึงทั้งหมดของบริษัท ทั้งหมดของกรม หรือทั้งหมดของกระทรวง แต่ ‘องค์กร’ หมายถึง ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัท แผนก คณะ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ‘องค์ประกอบและหน่วยความสามารถต่าง ๆ ในองค์กร’ เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน แอปพลิเคชัน …

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.2) Read More »

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.1)

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture กับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต (EP.1) ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ในโลกปัจจุบันที่สถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว ต่อเนื่อง และยากจะคาดเดาในทิศทาง ความพร้อมต่อการรับมือและการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นหลักคิดและทักษะสำคัญสำหรับผู้คน ไปจนถึงองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน และในสถานการณ์แห่งความไม่แน่นอนนี้ คำว่า Agile (อไจล์ หรือเอไจล์) คือ อีกหนึ่งแนวคิดที่เข้ามาตอบโจทย์การทำงานภายใต้บริบทด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture ยังได้รับการกล่าวถึงและนำไปใช้พัฒนาองค์กรในวงกว้างยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เว้นแม้แต่ภาคการศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ Smart University หรือ Digital University แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture คืออีกแรงขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรให้ไปสู่เป้าหมายอย่างเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในครานี้ อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในประเทศไทย และประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ …

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.1) Read More »

Digital Transformation: กระดูกสันหลังของมหาวิทยาลัยดิจิทัล

Digital Transformation: กระดูกสันหลังของมหาวิทยาลัยดิจิทัล ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร อดีตประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โลกเราเวลานี้ไม่มีอะไรที่ชัดเจนไปกว่าการเดินทางเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และพลวัตรของศตวรรษใหม่ยังมีเปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะหลังเกิด Disruptive Technology ทั้งวิถีชีวิต กระบวนการทำงาน กระบวนการเรียนรู้ ไลฟ์สไตล์ด้านต่าง ๆ ตลอดจนถึง Business Model เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ‘Digital Transformation’ ไม่เพียงเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ หากยังกลายเป็นกระดูกสันหลัง (Backbone) ของทุกอย่าง จากนั้น Digital Platform ได้รับการสร้างขึ้นตามมา เพื่อรับมือและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร อดีตประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เริ่มต้นการพูดคุยด้วยการยกตัวอย่างถึงด้านการแพทย์ กล่าวคือ ปกติโรงพยาบาลศิริราชต้องรองรับผู้ป่วยนอกวันละประมาณ 9,000 คน แต่เมื่อเริ่มเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรากฏว่า มีผู้ป่วยมารับการรักษาเพียง 4,000 คน ซึ่งทำให้เกิดความกังวล และต้องติดต่อกลับไปทางผู้ป่วย ทั้งทางโทรศัพท์ ทั้งทางดิจิทัล …

Digital Transformation: กระดูกสันหลังของมหาวิทยาลัยดิจิทัล Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

Previous Next มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล การเปลี่ยนแปลง กับก้าวที่กล้า นับแต่มี ‘ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580’ หรือยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี อันเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวฉบับแรกของประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นกรอบชี้นำทิศทางการพัฒนาประเทศทุกมิติในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า ‘แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ’ ได้รับการจัดทำขึ้น เพื่อกำหนดให้ประเทศไทยมีทิศทาง และเป้าหมาย ในการพัฒนาประเทศชัดเจนมากขึ้น โดยแบ่งช่วงระยะเวลาของการพัฒนาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี ซึ่งทำให้ทิศทางการพัฒนามีความยืดหยุ่น พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลา และสามารถปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำ ‘นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570’ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยังมี ‘แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้ โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้วิเคราะห์สภาพปัญหา และความท้าทายของระบบการศึกษาไทย ประกอบกับข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยต่าง ๆ กำหนดเป็นแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง …

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ‘การเดินทาง’ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

Previous Next มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ‘การเดินทาง’ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ยุทธศาสตร์และแนวคิด จาก ‘ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580’ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวฉบับแรกของประเทศไทย และทำหน้าที่เป็นกรอบชี้นำทิศทางการพัฒนาประเทศทุกมิติในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดทำ ‘นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570’ ขึ้น ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการพัฒนานโยบายสำหรับทุกกลุ่มทั้งเชิงพื้นที่และระดับประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่มีข้อมูลสนับสนุน (Evidence-based Policy) โดยกำหนดเป้าหมายหลักและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) รวมถึงประเด็นสำคัญ (Key Issues) ในการพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ยึดหลักเน้นความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ (Demand-driven) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของ ‘ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา’ นอกจากจะประกอบไปด้วย 1) เจตนารมณ์ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของแผน และ 2) เป้าหมาย …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ‘การเดินทาง’ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล Read More »