KNIT

ประมวลภาพ โครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ติดตามได้ที่ Toward to Digital University | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (rru.ac.th) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564-30 มกราคม 2565 ติดตามได้ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (psu.ac.th)

การก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ในทัศนะของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

                 ถือเป็นโอกาสสำคัญ เมื่อผู้ใหญ่แห่งวงการการศึกษาไทย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ และนายกสภามหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดสำนักงาน ‘วิจิตรภาคียสถาน’ ต้อนรับทีมงานให้เข้าพบและสนทนาในหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับการอุดมศึกษาที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กำลังเดินทัพมุ่งหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มกำลัง โอกาสนี้ ศ.ดร.วิจิตร ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้ฟังอย่างน่าสนใจ หากยังชวนคิดในประเด็นสำคัญ ตลอดจนถึงโอกาสในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ พร้อมให้กำลังใจคนทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาและประเทศของเราไปด้วยกัน ชวนพิเคราะห์ จาก ‘ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580’ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรอบชี้นำทิศทางการพัฒนาประเทศทุกมิติในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ตอบรับด้วยการกำหนดแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ว่าด้วยเรื่องนโยบายการพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) และต่อมา สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและสังคมในการแก้ปัญหาและแสวงหาความริเริ่มเชิงนโยบายใหม่ ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยกระบวนการทางวิชาการ บนฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์วิจัย …

การก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ในทัศนะของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน Read More »

บทบาทของ ‘อุดมศึกษาดิจิทัล’ ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผน งาน กลยุทธ์ และภาพในอนาคต บอกเล่าโดย                                                                                           …

บทบาทของ ‘อุดมศึกษาดิจิทัล’ ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ Read More »

มหาวิทยาลัยไทยในศตวรรษที่ 21

 รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ  กับการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล         “การเรียนการสอนออนไลน์ไม่ใช่เรื่องของการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่เต็มรูปแบบ การที่เราจะพัฒนาไปเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลมีองค์ประกอบหลายอย่าง การเรียนการสอนออนไลน์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น องคาพยพอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทั้งหมด โครงสร้างพื้นฐาน แนวคิด นโยบาย หรือแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อสนับสนุน ต้องไปพร้อมกัน” รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ (Knowledge Network Institute of Thailand : KNIT) เปิดประเด็น พร้อมนำเราเข้าสู่การขับเคลื่อนไปยังคำว่า ‘มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)’ ที่แท้จริง         ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นสังคมแห่งการนำใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำหนด ‘แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570’ ว่าด้วย ‘เรื่องนโยบายการพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning …

มหาวิทยาลัยไทยในศตวรรษที่ 21 Read More »