บทความ

3 ปีแห่งความตั้งใจ และยังไปต่อกับความมุ่งมั่น

3 ปีแห่งความตั้งใจ และยังไปต่อกับความมุ่งมั่น มรร. มุ่งเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล สู่การขับเคลื่อนไปกับทุกองคาพยพโดยมีใจบันดาลแรง กับ รศ. ดร.ดวงพร ภู่ผะกา สถาบันคลังสมองของชาติ หน่วยงานหลักในการสนับสนุนและผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยมุ่งสู่การเป็น Digital University เต็มรูปแบบ ภายใต้นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการ ได้เน้นย้ำในทุกครั้งทุกคราว่าการผลักดันให้เกิดคนที่พร้อมด้วยศักยภาพสำหรับยุคดิจิทัลนั้นต้องเกิดจาก ‘สภาพแวดล้อมที่เอื้อ’ มหาวิทยาลัยทั้งหลายซึ่งต่างมีภารกิจหน้าที่หลักในผลิตบัณฑิตและการสร้างคน จึงถือเป็นหนึ่งใน ‘สภาพแวดล้อม’ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับกลุ่มคนในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้น ‘จุดเปลี่ยน’ ของมหาวิทยาลัยจึงเป็นการปรับตัวเพื่อมุ่งสู่การเป็น ‘มหาวิทยาลัยดิจิทัล หรือ Digital University’ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เรียกว่า ‘ระบบนิเวศ’ ที่เป็นดิจิทัล และสามารถใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานได้ ย้อนไปกว่า 3 ปีที่ผ่านมา สถาบันคลังสมองของชาติจับมือกับนักวิชาการระดับแถวหน้าระดับประเทศ โดยเฉพาะ อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ซึ่งรับหน้าที่หลักในการเป็น ผู้ดูแลโครงการมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล พร้อมด้วยนักวิชาการที่มากด้วยประสบการณ์ในมิติที่หลากหลาย …

3 ปีแห่งความตั้งใจ และยังไปต่อกับความมุ่งมั่น Read More »

กรมอุทยานฯ กับงานสร้างฐานรากด้านเทคโนโลยีอย่างเข้มแข็ง

กรมอุทยานฯ กับงานสร้างฐานรากด้านเทคโนโลยีอย่างเข้มแข็ง มิติการนำใช้เทคโนโลยีเพื่อหนุนเสริมงานอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับคุณวิชิต จิรมงคลการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมอุทยานฯ) นำโดย คุณวิชิต จิรมงคลการ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุทยานฯ ร่วมการเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart Society ภายใต้หัวข้อ ‘การจัดการองค์กรยุคหลังโควิดและภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนเพื่อการปรับองค์กรอย่างเป็นระบบ’ ถ่ายทอดประสบการณ์การปรับเปลี่ยนองค์กร โดยเฉพาะงานด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่ช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทั่งเกิดวิกฤตยาวนานกว่า 2 ปี ไปถึงการรองรับการดำเนินงานในอนาคตที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ อย่างหลากหลาย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับผลกระทบจากโควิด-19 จากภารกิจหลักเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้วิสัยทัศน์หลากหลายด้าน อาทิ การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึงการดูแลพื้นที่อนุรักษ์ทั้งประเทศที่เป็นอุทยานแห่งชาติ 133 แห่ง และรอประกาศ รวมทั้งหมดเป็น 155 แห่ง ไปจนถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า …

กรมอุทยานฯ กับงานสร้างฐานรากด้านเทคโนโลยีอย่างเข้มแข็ง Read More »

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับการมาถึงของยุค AI

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับการมาถึงของยุค AI ดร.ชิดชนก เทพสุนทร จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สะท้อนภาพผลกระทบจาก AI การเตรียมความพร้อมและการรับมือกับอุปสรรคผ่านมุมของหน่วยงานราชการ ณ เวทีเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart Society ครั้งล่าสุด กับประเด็น “การปรับตัวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์” ดร.ชิดชนก เทพสุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มงานนวัตกรรมพัฒนา สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีโดยตรง รวมถึงเป็นตัวแทนของข้าราชการรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี ให้เกียรติร่วมพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ โดยเฉพาะผลกระทบจาก AI ในมิติต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เมื่อ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต “ปฏิเสธไม่ได้ว่า AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเราทั้งอย่างที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว” ดร.ชิดชนกกล่าวและอธิบายต่อไปว่าเทคโนโลยีที่คนส่วนใหญ่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึง AI นั้นเพิ่มความสะดวกสบายแก่ชีวิตยิ่งขึ้น ทั้งในมิติของการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อตื่นขึ้นมา แล้วหยิบโทรศัพท์มือถือ สแกน Face ID ก็นับเป็น AI อย่างหนึ่ง …

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับการมาถึงของยุค AI Read More »

ผ่าบทบาทและผลกระทบจาก AIสะท้อนสู่ภาคการศึกษา

ผ่าบทบาทและผลกระทบจาก AI สะท้อนสู่ภาคการศึกษา จะมุมกว้างหรือมุมลึก ทุกความรู้ต้องประยุกต์และนำใช้ โดย ศ. ดร. นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ เวทีเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart Society ภายใต้ประเด็น “การปรับตัวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์” ที่จัดขึ้นที่ เฟซบุ๊กเพจ Digital University มหาวิทยาลัยดิจิทัล ศ. ดร. นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอีกบุคคลสำคัญซึ่งนำมุมมอง มุมคิด และประสบการณ์ตรงจากการทำงานในหลากมิติมาถ่ายทอดอย่างน่าสนใจ ด้วยมีหน้าที่ในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโสต ศอ นาสิก พ่วงด้วยภารกิจซึ่งเป็นทั้งผู้บริหารระดับสูง และอาจารย์ ทำให้ความรับผิดชอบค่อนข้างกว้างขวางมากกว่าการตรวจรักษาผู้ป่วย ศ. ดร. นพ.ศิริเกษมจึงสะท้อนมุมมองเอาไว้ในหลายส่วน ทั้งการเป็นอาจารย์แพทย์ที่มุ่งเน้นเรื่องการศึกษา มุมมองด้านการศึกษาโดยตรง และมุมมองด้านการแพทย์ ผลกระทบจากยุคที่เปลี่ยนแปลงเร็ว กับภาคการศึกษาไทยที่ต้องปรับตัวแรง ต่อประเด็นที่ว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะ AI เข้ามามีบทบาทในทุกมิติอย่างปฏิเสธไม่ได้ ศ. ดร. นพ.ศิริเกษมเปิดการพูดคุยด้วยการอธิบายในภาพกว้างเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันว่าควรหันกลับมามองผลผลิตหรือบัณฑิตที่ผลิตออกไปจากมหาวิทยาลัยว่ารองรับสิ่งที่เป็นปัจจุบันและอนาคตมากน้อยอย่างไร …

ผ่าบทบาทและผลกระทบจาก AIสะท้อนสู่ภาคการศึกษา Read More »

บทบาท มรภ. ที่ต้องปรับเพื่อขับเคลื่อนประเทศ

บทบาท มรภ. ที่ต้องปรับเพื่อขับเคลื่อนประเทศ มิติของการออกนอกรั้วมหาวิทยาลัย การพัฒนาพื้นที่ภายใต้แผน 13 และเครื่องมือที่นำสู่การพุ่งเป้า กับ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ การประชุมออนไลน์ “38 มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยยุคใหม่” ที่จัดขึ้นโดย สถาบันคลังสมองของชาติ ผู้สนับสนุนและผลักดัน โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Driving Thai University toward Digital University) กับบรรยายพิเศษ “ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13” ที่จะยกให้เป็นเวทีของ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาเยือนการเสวนาออนไลน์ที่สถาบันคลังสมองฯ จัดขึ้นเป็นประจำ และเช่นเคย สำหรับก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ต้องตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และมีบทบาทที่สำคัญในมิติต่าง ๆ อย่างไร ดร.วันฉัตรพร้อมให้ข้อมูลครบถ้วนตรงนี้แล้ว บทบาท มรภ. เพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไป กับ PDCA เพราะต้องการสนับสนุนให้มหาวิยาลัยของประเทศไทยร่วมมีบทบาทสำคัญ คือการร่วมขับเคลื่อนประเทศ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในรั้วมหาวิยาลัย แต่เป็นการมุ่งออกนอกรั้วไปพร้อมกัน ดร.วันฉัตรกล่าวว่าแม้หน้าที่สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยจะเป็นการผลิตบัณฑิต และ …

บทบาท มรภ. ที่ต้องปรับเพื่อขับเคลื่อนประเทศ Read More »

การพัฒนาที่ยั่งยืน : คำสำคัญแห่งยุคที่เป็นเป้าหมายและความเชื่อมโยงของภาคการศึกษา

การพัฒนาที่ยั่งยืน : คำสำคัญแห่งยุคที่เป็นเป้าหมายและความเชื่อมโยงของภาคการศึกษา ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development’ ได้รับการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องขึ้นในทุกระดับทุกแวดวง ไม่ว่าจะเป็นระดับโลก ประเทศ สังคม อุตสาหกรรม หรือแม้แต่ภาคการศึกษา ทำไมคำว่า ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ จึงกลายเป็นคำสำคัญแห่งศตวรรษ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำกัดความไว้ว่า ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ คือ “แนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลัง (Brundtland Report, 1987) โดยการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection)” และจากส่วนหนึ่งของบทความโดยคุณสันติ บางอ้อ ซึ่งเผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ คอลัมน์สภาพัฒน์กับการพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2546 ระบุว่า “ที่ดูจะเข้าใจง่ายขึ้นก็คือคำอธิบายตามแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (สมณศักดิ์ในเวลานั้น) ที่อธิบายไว้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่เป็นบูรณาการ …

การพัฒนาที่ยั่งยืน : คำสำคัญแห่งยุคที่เป็นเป้าหมายและความเชื่อมโยงของภาคการศึกษา Read More »

The Path to Sustainable Future

The Path to Sustainable Future UPCYDE สวนกระแสความผันผวนของโลก เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน กับคุณมาย การุณงามพรรณ คุณมาย การุณงามพรรณ กรรมการ บริษัท อัพไซด์ คาร์บอน นิวทรัล จำกัด (UPCYDE) แบ่งปันเรื่องราวการก่อตั้งสตาร์ตอัปน้องใหม่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 กับการวางความแข็งแกร่งให้บริษัท ด้วยการนำใช้ Enterprise Blueprint ผสานรวมกับแนวคิดและเป้าหมายองค์กร เพื่อพร้อมดำเนินงานในปัจจุบัน และอนาคต ณ งานเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart Society ภายใต้ประเด็น ‘การจัดการองค์กรยุคหลังโควิดและภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนเพื่อการปรับองค์กรอย่างเป็นระบบ’ ก่อตั้งและวางความแข็งแกร่งท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 บริษัท อัพไซด์ คาร์บอน นิวทรัล จำกัด (UPCYDE) ดำเนินธุรกิจที่มีเทคโนโลยีในการ Upcycle ขยะจากผลผลิตทางการเกษตร เพื่อ Upcycle เป็นวัสดุต่าง ๆ อาทิ หนังเทียม …

The Path to Sustainable Future Read More »

มองหลากภารกิจและความท้าทายที่พัฒนาได้ผ่านข้อค้นพบภายใต้การวิจัย

มองหลากภารกิจและความท้าทายที่พัฒนาได้ผ่านข้อค้นพบภายใต้การวิจัย บทสะท้อนจากคนหลังบ้านเพื่อขับเคลื่อนงานเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล กับอาจารย์วสันต์ อุทัยเลี้ยง ด้วย ‘โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล’ ซึ่งมีสถาบันคลังสมองของชาติ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นกำลังหลักในการส่งเสริมและผลักดันนั้น นับเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ดังนั้นตลอดช่วงของก้าวเดินนับแต่เริ่มต้นสู่อนาคต จึงเกิดการทดลอง ทดสอบ เก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ด้วยเครื่องมือที่พัฒนาและปรับประยุกต์ขึ้น เฉกเช่นการเตรียมและสำรวจความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยการนำใช้เครื่องมือ DMM หรือ Digital Maturity Model หากเมื่อผ่านกระบวนการประเมินกันไปเรียบร้อย นั่นอาจถือเป็นการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นอีกครั้ง คือ การต่อยอดผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องมือ DMM และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบที่หมายถึงความพร้อมด้วยระบบนิเวศดิจิทัลของภาพใหญ่ครบถ้วนทุกองคาพยพนั่นเอง ณ เวทีเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart Society หัวข้อ “จาก DMM สู่การจัดการมหาวิทยาลัยจากหน้าบ้านถึงหลังบ้าน” อาจารย์วสันต์ อุทัยเลี้ยง นักวิจัยโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล เป็นเสียงหนึ่งจากหลังบ้าน ที่ให้เกียรติร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรง พร้อมหลากหลายข้อค้นพบในมิติต่าง …

มองหลากภารกิจและความท้าทายที่พัฒนาได้ผ่านข้อค้นพบภายใต้การวิจัย Read More »

รู้ปัจจุบัน เพื่อพัฒนา ปรับเปลี่ยน แก้ไข ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

รู้ปัจจุบัน เพื่อพัฒนา ปรับเปลี่ยน แก้ไข ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า มองงานใหญ่ ‘การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล’ ผ่านจุดตั้งต้นเล็ก ๆ กับ รศ. ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์ เสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart Society หัวข้อ “จาก DMM สู่การจัดการมหาวิทยาลัยจากหน้าบ้านถึงหลังบ้าน” ครั้งนี้เป็นอีกมุมที่น่าสนใจ กับโอกาสได้มองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ผ่าน ‘งานวิจัย’ ของสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ซึ่งนำใช้เครื่องมือ Vision Builder, Enterprise Blueprint (EA) และ Design and Track Worksheet (DT Worksheet) โดยมี รศ. ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์ อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมบอกเล่ารายละเอียดผ่านประสบการณ์ตรง งานวิจัยภายใต้การนำใช้เครื่องมือเพื่อสำรวจสถานะมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจาก มสธ. ได้เชิญอาจารย์ดนัยรัฐมาร่วมทำกิจกรรมด้านวิชาการอย่างหลากหลาย …

รู้ปัจจุบัน เพื่อพัฒนา ปรับเปลี่ยน แก้ไข ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า Read More »

สำนักงาน ก.พ. กับการขับเคลื่อนองค์กรยุคหลังโควิด

สำนักงาน ก.พ. กับการขับเคลื่อนองค์กรยุคหลังโควิด สร้าง Ecosystem ขององค์กรแห่งการพัฒนา ผู้นำพร้อมขับเคลื่อน บุคลากรพร้อมพัฒนา กับคุณอริยะ สกุลแก้ว นับเป็นการเสวนาออนไลน์ที่เข้มข้นครั้งหนึ่งก็ว่าได้ เมื่อเฟซบุ๊กเพจ Digital University ซึ่งได้รับการสนันสนุนโดยสถาบันคลังสมองของชาติจัดงานเสวนาประจำเดือน Digital University: Enabling The Smart Society ภายใต้ประเด็น ‘การจัดการองค์กรยุคหลังโควิดและภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนเพื่อการปรับองค์กรอย่างเป็นระบบ’ ซึ่งในครั้งนี้ นอกจากไม่ขาด อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ที่มาให้ความรู้และรายละเอียดสำคัญ โดยเน้นเรื่อง Enterprise Blueprint ที่สอดรับกับหัวข้อของการพูดคุยได้อย่างครบถ้วนในเวลาจำกัดแล้ว ความเข้มข้นที่กล่าวไว้เห็นจะต้องยกให้สองสตาร์ตอัป UPCYDE และ Backyard ที่ดำเนินธุรกิจแตกต่าง ทว่าได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวอันเป็นวิสัยทัศน์องค์กรและการก้าวข้ามวิกฤตอย่างน่าสนใจ นอกจากนี้ อีกไฮไลต์ของการพูดคุยคือการได้ฟังเสียงจากฟากฝั่งภาครัฐ กับองค์กรที่จำเป็นต้องตอบโจทย์การเปลี่ยนไปของโลกปัจจุบันอย่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงจากองค์กรภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) นำโดย คุณอริยะ สกุลแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ. ความท้าทายด้านเป้าหมายองค์กรภาครัฐหลังโควิด-19 …

สำนักงาน ก.พ. กับการขับเคลื่อนองค์กรยุคหลังโควิด Read More »