บทความ

3 มหาวิทยาลัยเยี่ยงอย่าง กับประสบการณ์การสำรวจความพร้อมสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยดิจิทัล

3 มหาวิทยาลัยเยี่ยงอย่าง กับประสบการณ์การสำรวจความพร้อมสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยดิจิทัล แน่นอนว่าเด็กและเยาวชน รวมถึงกำลังคนในทุกมิติแห่งศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องรับรู้ทักษะความเป็นดิจิทัล เพราะโลกมีทิศทางสู่ยุคดิจิทัลอย่างเห็นได้ชัด ทว่าสิ่งที่ รศ. ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ หน่วยงานหลักผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ภายใต้นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนคิดว่าคนเหล่านี้จะเป็นคนยุคดิจิทัลได้อย่างไรหาก ‘สภาพแวดล้อมไม่เอื้อ’ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทั้งหลายซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยจึงเป็นหนึ่งใน ‘สภาพแวดล้อม’ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับกลุ่มคนในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนี่คือ ‘จุดเปลี่ยน’ ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องปรับตัวเพื่อมุ่งสู่การเป็น ‘มหาวิทยาลัยดิจิทัล หรือ Digital University’ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมต่าง ๆ หรือเรียกว่า ‘ระบบนิเวศ’ ที่เป็นดิจิทัล และสามารถใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานได้ “แต่จะรู้ได้อย่างไรว่ามหาวิทยาลัยที่มีอยู่กว่าร้อยแห่งมีความพร้อม” รศ. ดร.พีรเดชกล่าว “ในช่วงแรก อาจารย์ดนัยรัฐ (อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ทั้งยังเป็นกำลังหลักในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ DMM จากอดีตสู่ปัจจุบัน) ได้พัฒนาเครื่องมือ DMM สำรวจความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยเวลานั้นมีมหาวิทยาลัย …

3 มหาวิทยาลัยเยี่ยงอย่าง กับประสบการณ์การสำรวจความพร้อมสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยดิจิทัล Read More »

อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี กับ DMM : Why, What, and How?

จากจุดเริ่มต้นย้อนไปเมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแกนนำจำนวนหนึ่งร่วมสำรวจความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในการมุ่งสู่การเป็น Digital University ภายใต้โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งมีสถาบันคลังสมองของชาติเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนและผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยมุ่งสู่การเป็น Digital University เต็มรูปแบบ ภายใต้นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีการนำใช้เครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาและประยุกต์ขึ้น ในชื่อ ‘Digital Maturity Model หรือ DMM’ และในปี 2566 นี้ นับเป็นอีกครั้งที่เครื่องมือ DMM ได้รับการหยิบยกขึ้นมา โดยผ่านกระบวนการปรับรูปแบบของเครื่องมือ อาทิ ชุดคำถาม เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญให้สถาบันอุดมศึกษาทุก ๆ แห่งในประเทศไทยร่วมสำรวจความพร้อมเป็นครั้งที่ 2 กับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ เวทีสัมมนาออนไลน์ ‘การสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล’ (Digital Maturity Model (DMM) Transformation Readiness towards Digital University) นอกจากการสะท้อนการนำใช้เครื่องมือ DMM ในหลากหลายมิติแล้ว โอกาสนี้ อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล …

อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี กับ DMM : Why, What, and How? Read More »

DMM ไม่ใช่ FULLSTOP แต่เป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่

ณ เวทีสัมมนาออนไลน์ ‘การสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล’ (Digital Maturity Model (DMM) Transformation Readiness towards Digital University) ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันคลังสมองของชาติ หน่วยงานหลักผู้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ภายใต้นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หนึ่งประเด็นสำคัญที่ต้องไฮไลต์ก็คือ ‘เครื่องมือ DMM กับการพัฒนาประเทศในนิเวศดิจิทัล’ ที่ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เกียรติฉายภาพไว้อย่างคมชัด พร้อมย้ำแบบเน้น ๆ กับบทบาทมหาวิทยาลัยไทยในมิติของการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ว่าจะมีส่วนพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศอย่างไร   DMM กับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ จากปาฐกถาของ ศ. ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวง อว. ชี้ให้เห็นว่าเวลานี้เป็นช่วงของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีคำว่า ‘ดิจิทัล’ ใช้อยู่ในแทบทุกยุทธศาสตร์ “เมื่อผมได้รับเชิญมาพูดที่เวทีนี้ ผมตั้งคำถามก่อนเลยว่ามหาวิทยาลัยไทยจะมีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาประเทศ” ดร.วันฉัตรเริ่มต้น จากนั้นจึงยกภาพของการใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ในการขับเคลื่อนประเทศที่หน่วยงานภาครัฐใช้ดำเนินการให้เห็นกระบวนการที่เริ่มตั้งแต่การวางแผน ลงมือทำ มีจัดประเมินผล และสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนาประเทศ …

DMM ไม่ใช่ FULLSTOP แต่เป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ Read More »

แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Digital University: enabling the smart society.

ศ. ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิไล กับแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล สถาบันคลังสมองของชาติ หน่วยงานหลักผู้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ภายใต้นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดสัมมนาออนไลน์ ‘การสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล’ (Digital Maturity Model (DMM) Transformation Readiness towards Digital University) นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนการนำใช้เครื่องมือ DMM เพื่อสำรวจความพร้อมสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยมหาวิทยาลัยแกนนำ รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือ DMM ที่พร้อมใช้แล้ว ณ วันนี้ ในโอกาสสำคัญที่ไม่ต่างจากก้าวใหญ่ ๆ ก้าวใหม่ครั้งนี้ ศ. ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติร่วมปาฐกถาในหัวข้อ ‘แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม’ บทบาทของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัลต้องมากกว่าที่คิด จากการแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์โลก ไม่ว่าจะเป็นตามชนิดของเครื่องมือเครื่องใช้ หรือตามวิถีการดำรงชีวิต ไม่อาจปฏิเสธว่าปัจจุบันโลกของเราเดินทางมาสู่ยุคที่เรียกว่า ‘ยุคดิจิทัล’ “ทำไมเราถึงอยู่ในยุคดิจิทัล มีสิ่งที่บ่งบอกอยู่หลายอย่าง ถ้าถามว่าตอนนี้เราทุกคนถืออะไร ผมเองถือทั้งโทรศัพท์มือถือและไอแพด ในห้องประชุมนี้ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเต็มไปหมด มีคนกล่าวว่าปัจจุบันคนใส่นาฬิกาเป็นเครื่องประดับ …

แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Digital University: enabling the smart society. Read More »

ร่วมคิด ร่วมค้น ทิศทางและอนาคตมหาวิทยาลัยไทยในยุค VUCA World

VUCA เป็นตัวย่อของ 4 คำสำคัญ ได้แก่ ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) ซึ่งปรากฏขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันผ่านหลากหลายสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน และส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตในต่างมิติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กลายเป็นยุค VUCA World ในศตวรรษที่ 21 ที่ดิสรัปต์ทุกภาคส่วนของโลกและประเทศไทย รวมถึงภาคการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้พร้อมด้วยวิชาความรู้และภูมิคุ้มกันทางจิตใจและการดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็ง รวมไปถึงความพร้อมรับมือและปรับตัวกับทุกการเปลี่ยนแปลงอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ ตลอดจนผสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแข็งแกร่ง เพื่อการพัฒนาทั้งสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืนร่วมกัน ณ เวทีเสวนาออนไลน์ Digital University: Enabling The Smart Society ที่เดินทางครบรอบ 6 เดือนเต็ม จึงพร้อมก้าวสู่หลักไมล์แห่งอนาคตกับการร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์ และการแสดงผลความก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซึ่งมาพร้อมกับแนวทางและจุดหมายใหม่ ๆ ที่ตั้งเป้าหมายการเติบโตยิ่งขึ้นอีกระดับ การสนทนาภายใต้ประเด็น “แผนที่นำทางเชิงกลยุทธ์ระดับชาติ ก้าวสู่ปีงบประมาณใหม่และทิศทางที่ก้าวไปในปี 2023” จึงเกิดขึ้นในแรกก้าวต่อไปนี้ โดย อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล …

ร่วมคิด ร่วมค้น ทิศทางและอนาคตมหาวิทยาลัยไทยในยุค VUCA World Read More »

5 ผู้นำทางการศึกษา ร่วมขยายภาพการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล

       เมื่อสถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน คือ การเป็น ‘มหาวิทยาลัยดิจิทัล’ เต็มรูปแบบ การสนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนแรงผลักดันจากผู้นำทางการศึกษา ตั้งแต่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ประชุมอธิการบดีฯ (ทปอ.) และสถาบันคลังสมองของชาติ พร้อมนำและหนุนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร หรือผู้เรียนที่มีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ให้สามารถใช้ชีวิตทุก ๆ มิติในโลกใหม่ใบเดิม ซึ่งดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อน และกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ได้อย่างเต็มศักยภาพและเท่าทันในเวลาเดียวกัน       ครั้งนี้ 5 ผู้นำทางการศึกษา ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิบดีแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด ประธานคณะกรรมการอธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล …

5 ผู้นำทางการศึกษา ร่วมขยายภาพการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล Read More »

สิ่งที่เชื่อ​ VS สิ่งที่ใช่ กับ Digital University

สิ่งที่เชื่อ VS สิ่งที่ใช่ กับ Digital University      เมื่อทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเปลี่ยนแปลงไป โดยมีความต้องการทักษะมากขึ้น และมีความรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ส่งผลให้ภาคการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องเร่งปรับตัว โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิตและผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบัน ให้พร้อมรับกับอุตสาหกรรมยุคใหม่อย่างเหมาะสมตามไปด้วย       ที่สุดแล้ว ‘Digital University’ หรือมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต ได้เข้ามาเป็น ‘คำตอบ’ หรือเป็น ‘เป้าหมาย’ สำคัญของการเดินทางไปสู่วันข้างหน้า หากคำว่า Digital University นั้น ยัง ‘ไม่ได้’ เป็นที่เข้าใจในแนวทางที่ ‘ใช่’ อย่างที่ควรจะเป็น และถ้าเป็นเช่นนั้น ก่อนอื่นเราต้องขอ ‘ลบ 5 ความเชื่อ’ ที่ทำให้การมุ่งไปสู่ Digital University หลงทาง จะมีความเข้าใจผิดใดบ้างที่ต้องยกมากล่าวถึงในที่นี้ แล้วคุณละเป็นคนหนึ่งที่กำลังสับสนกับแนวคิดการปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยรูปแบบเดิม ไปสู่ Digital University หรือไม่ ไปดูกัน  5 ความเข้าใจผิด …

สิ่งที่เชื่อ​ VS สิ่งที่ใช่ กับ Digital University Read More »

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.3)

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture กับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต (EP.3) ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี AGILE ENTERPRISE ARCHITECTURE มาถึงคำว่า ‘Agile Enterprise Architecture (Agile EA)’ ซึ่งก็คือ การนำแนวคิด Agile ซึ่งมีหลักสำคัญ คือ แนวคิดการทำงานที่ทำให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น และทำให้ทีมงานสื่อสารกันอย่างคล่องตัว เพื่อสามารถถอดบทเรียนสู่การพัฒนาต่อเนื่อง มุ่งสู่การตอบความต้องการใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ให้มีการสร้างความสำเร็จในแต่ละระยะ เน้นการสื่อสารเพื่อทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมมือในการพัฒนาองค์กร และถอดบทเรียนสำหรับการขยายผลสู่การพัฒนาในระยะถัดไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ลักษณะหน้าตาของ Agile Enterprise Architecture ก็คือ การทำให้เห็นภาพขององค์กรตรงกัน จากนั้นแต่ละทีม ซึ่งเป็น Agile Team จะพัฒนางานของตนเอง แล้วจึงนำมาประกอบร่างกัน โดยมีการถอดบทเรียนที่แยกไปทำงานกันและกลับมารวมกัน สู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง AGILE ENTERPRISE ARCHITECTURE & DIGITAL …

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.3) Read More »

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.2)

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture กับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต (EP.2) ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ENTERPRISE ARCHITECTURE ก่อนไปถึง Agile Enterprise Architecture ต้องเข้าใจ ‘Enterprise Architecture (EA) หรือสถาปัตยกรรมองค์กร’ เสียก่อน ‘Enterprise Architecture ก็คือ การออกแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและหน่วยความสามารถต่าง ๆ ในองค์กร ด้วยพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) เพื่อให้แต่ละองค์ประกอบในองค์กรทำงานอย่างสอดคล้องกัน ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม’ ‘องค์กร’ ที่ว่านี้ แตกต่างจากคำว่า ‘องค์การ’ ซึ่งองค์การหมายรวมถึงทั้งหมดของบริษัท ทั้งหมดของกรม หรือทั้งหมดของกระทรวง แต่ ‘องค์กร’ หมายถึง ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัท แผนก คณะ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ‘องค์ประกอบและหน่วยความสามารถต่าง ๆ ในองค์กร’ เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน แอปพลิเคชัน …

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.2) Read More »

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.1)

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture กับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต (EP.1) ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ในโลกปัจจุบันที่สถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว ต่อเนื่อง และยากจะคาดเดาในทิศทาง ความพร้อมต่อการรับมือและการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นหลักคิดและทักษะสำคัญสำหรับผู้คน ไปจนถึงองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน และในสถานการณ์แห่งความไม่แน่นอนนี้ คำว่า Agile (อไจล์ หรือเอไจล์) คือ อีกหนึ่งแนวคิดที่เข้ามาตอบโจทย์การทำงานภายใต้บริบทด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture ยังได้รับการกล่าวถึงและนำไปใช้พัฒนาองค์กรในวงกว้างยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เว้นแม้แต่ภาคการศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ Smart University หรือ Digital University แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture คืออีกแรงขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรให้ไปสู่เป้าหมายอย่างเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในครานี้ อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในประเทศไทย และประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ …

แนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture (EP.1) Read More »