KNIT

โจทย์และคำถามชวนคิด เพื่อเดินหน้าสู่ ‘มหาวิทยาลัยดิจิทัล’ อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.วิโรจน์  จิรพัฒนกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio         ในวาระที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำหนด ‘แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570’ ว่าด้วย ‘เรื่องนโยบายการพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform)’ และสถาบันคลังสมองของชาติได้ดำเนิน ‘โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Transformation Health Check for University Preparedness)’ โดยมีเป้าหมายเพื่อสำรวจความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในการก้าวเข้าสู่ ‘มหาวิทยาลัยดิจิทัล’ นี่เป็นโอกาสที่ดีอีกครั้ง ที่ ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio ที่ปัจจุบันยังรับหน้าที่ Google Developers Expert ด้าน Machine Learning และ Google Cloud Certified Professional Data Engineer …

โจทย์และคำถามชวนคิด เพื่อเดินหน้าสู่ ‘มหาวิทยาลัยดิจิทัล’ อย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

สงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนาบุคลากร เป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564-30 มกราคม 2565 ติดตามได้ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (psu.ac.th)

โครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ติดตามได้ที่ Toward to Digital University | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (rru.ac.th)

ประมวลภาพ โครงการอบรมการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ติดตามได้ที่ Toward to Digital University | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (rru.ac.th) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564-30 มกราคม 2565 ติดตามได้ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (psu.ac.th)

การก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ในทัศนะของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

                 ถือเป็นโอกาสสำคัญ เมื่อผู้ใหญ่แห่งวงการการศึกษาไทย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ และนายกสภามหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดสำนักงาน ‘วิจิตรภาคียสถาน’ ต้อนรับทีมงานให้เข้าพบและสนทนาในหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับการอุดมศึกษาที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กำลังเดินทัพมุ่งหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มกำลัง โอกาสนี้ ศ.ดร.วิจิตร ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้ฟังอย่างน่าสนใจ หากยังชวนคิดในประเด็นสำคัญ ตลอดจนถึงโอกาสในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ พร้อมให้กำลังใจคนทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาและประเทศของเราไปด้วยกัน ชวนพิเคราะห์ จาก ‘ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580’ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรอบชี้นำทิศทางการพัฒนาประเทศทุกมิติในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ตอบรับด้วยการกำหนดแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ว่าด้วยเรื่องนโยบายการพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) และต่อมา สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและสังคมในการแก้ปัญหาและแสวงหาความริเริ่มเชิงนโยบายใหม่ ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยกระบวนการทางวิชาการ บนฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์วิจัย …

การก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ในทัศนะของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน Read More »

บทบาทของ ‘อุดมศึกษาดิจิทัล’ ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผน งาน กลยุทธ์ และภาพในอนาคต บอกเล่าโดย                                                                                           …

บทบาทของ ‘อุดมศึกษาดิจิทัล’ ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ Read More »